Translate

svenfrde

NOTE! We take no responsibility for the accuracy of the translation made by Google Translate.

GDPR PuL & Cookies

Vad är GDPR?

GDPR som är en förordning av "General Data Protection Regulation" ersätter lagen om personuppgifter, PuL. Alla som har hand om persondata, till exempel i form av ett register, kommer att behöva se över sin behandling av personuppgifter. GDPR innebär bland annat att en privatperson har möjlighet att begära ut uppgifter om honom eller henne själv och att alla som behandlar personuppgifter enbart får göra det om det finns stöd i lag eller samtycke till behandlingen. Exempelvis gäller det när lönespecifikationer skickas ut (arbetsgivare) eller vid kommunikation med boende medlemmar (bostadsrättsföreningar).

Huvuddragen i dina rättigheter enligt GDPR

  • Rätt till information – Den vars personuppgifter registreras har rätt att få utdrag på detta samt information om när hans eller hennes personuppgifter behandlas om så efterfrågas.
  • Rätt till rättelse – Rätten att få felaktiga uppgifter rättade och/eller kompletterade.
  • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") – uppgifterna ska, på begäran av den vars uppgifter är registrerade, bli raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – Möjligheten att (i vissa fall) kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas, det vill säga att de bara får behandlas för vissa avgränsade syften.
  • Dataportabilitet – Att (i vissa fall) ha möjlighet till överflyttning av personuppgifter, exempelvis från en annan social medietjänst till en annan.
  • Rätt att göra invändningar – Rätten att (i vissa fall) invända mot behandlingen av ens personuppgifter.
  • Automatiserat beslutsfattande – Rätten till att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, om beslutet kan ha rättsliga följder (eller motsvarande).
  • Klagomål – Den vars personuppgifter blir behandlade kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen som sedan bedömer om tillsyn ska inledas.
  • Skadestånd – En person som har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsdirektivet kan ha rätt till skadestånd.

 

Digital Teknik Sverige behandlar inga personuppgifter på webbplatsen www.digitalteknik.eu.

För personer som använder vår flygsimulator (FNPT) får sina personuppgifter behandlade av oss genom att namn skrives in i "flygplanets/simulatorns" loggbok samt i förekommande fall även i kursdokumentation.

Personuppgifter kan komma att lämnas vidare till Transportstyrelsen eller annan myndighet om sådana krav finns för det enskilda fallet.

Dataskyddsförordningen, GDPR*, ersätter den 25 maj 2018 den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, från 1998. Den ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv från 1995.

 

Allmänt om cookies

Det finns två typer av cookies som används till olika saker, dessa kallas permanenta cookies och sessionscookies. En permanent cookie sparar en textfil på användarens dator. Denna fil finns kvar mellan användarens surftillfällen till webbplatsen. Denna fil kan läsas och skrivas av samma webbplats vid flera olika tillfällen. Ett tänkbart användningsområde för en permanent cookie kan vara personliga inställningar på webbplatsen som ska behållas under en längre tid.

En sessionscookie skapas under ett besök till webb-platsen och sparas bara i datorns minne så länge som webbläsaren är igång. Ett användningsområde för en sessionscookie är att behörighetsstyra informationen på webbplatsen. Detta kan vara för att ge en inloggad användare rätt sidor utifrån användarens identitet och för att ge rättigheter att redigera sidor. Det kan även vara för att hålla koll på att det är samma användare som gör de olika delmomenten i ett flöde, t.ex. ett flerdelat formulär. 

Cookies på digitalteknik.eu 

Digitalteknik.eu använder sessionscookies för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. För att komma ihåg din inställning gällande sidornas bredd mellan varje användning skapas även en permanent cookie. 

Undvika cookies 

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du spärrar användningen av sessionscookies kommer du inte att kunna använda denna webbplats på ett bra sätt.

Copyright Digital Teknik Sverige © 2013-2018. All Rights Reserved. V 5.2